O przedszkolu

„Jeśli będziemy dla naszych dzieci inspirującym przykładem, jak dbać o siebie nie raniąc przy tym innych, to nauczymy ich wszystkiego, czego w życiu potrzebują.”

Isolde Teschne


NASZE WARTOŚCI

 • Więzi społeczności przedszkolnej.
 • Radość czerpana z pokonywania trudności.
 • Wysoki poziom zajęć dydaktycznych.
 • Respektowanie granic.
 • Umiejętność komunikacji.
 • Wzajemny szacunek.
 • Otwartość na nowe pomysły i inspiracje.

WSPIERANIE  ROZWOJU POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

 • Wspieranie rozwoju tożsamości – kim jestem, co przeżywam, co lubię, co potrafię
 • Uwaga na dziecku – nazywanie jego przeżyć, uczuć i potrzeb, szukanie strategii ich zaspokajania
 • Towarzyszenie w przeżywaniu trudnych emocji
 • Dawanie przestrzeni na wybór – działań, aktywności, sposobów spędzania czasu
 • Wspieranie dziecka w mówieniu o tym czego chce, w sposób klarowny z zachowaniem szacunku dla innych
 • Wskazywanie jaki wpływ na innych mają jego działania
 • Mediacje

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA METODY PROJEKTÓW:

 • tematy związane ze znaną dzieciom rzeczywistością pozwalają na poznawanie przez nie tego, co je interesuje; dzieci mają też swobodę działania, dzięki czemu pogłębiają swoje doświadczenia, rozwijając kreatywność i ciekawość;
 • dzieci uczą się dokonywać wyborów, przez co zwiększają poczucie sprawstwa i kontroli nad własnymi działaniami, co z kolei podnosi ich samoocenę;
 • możliwości stwarzane w trakcie aktywności badawczej pozwalają na rozwijanie pamięci, lepszego rozumienia symboli graficznych i matematycznych oraz rozbudowywanie słownictwa;
 • cykliczność projektu powoduje, że dzieci zaczynają rozumieć ciągłość czasu oraz dostrzegają rytm zadań;
 • rozmowa prowadzona na różnych etapach trwania projektu oraz podczas jego podsumowania pozwala na opanowanie technik negocjacyjnych, umiejętności przyjmowania krytyki oraz akceptowania innego punktu widzenia;
 • współpraca w grupie przy realizacji projektu stwarza warunki do dzielenia się zadaniami, organizowania ich oraz przyjmowania odpowiedzialności za wykonane prace;
 • różnorodność prezentowanych idei oraz sposobów działania pozwala dzieciom zrozumieć, że dobrze jest dzielić się z innymi swoimi pomysłami;
 • wydarzenie kulminacyjne zaplanowane na koniec projektu rozwija u dzieci umiejętność prezentowania dokonań oraz wzmacnia poczucie sukcesu;
 • współpraca i zaangażowanie rodziców.

ZAŁOŻENIA PEDAGOGIKI WALDORFSKIEJ

 • Naczelnym zadaniem nauczyciela jest wspieranie rozwoju dziecka – poprzez przykład.
 • Wychowanie opiera się na naturalnej potrzebie dziecka do naśladowania dlatego duży nacisk kładzie się na tworzenie otoczenia godnego naśladowania
 • Każde dziecko ma prawo do indywidualnego rozwoju poprzez doświadczanie bodźców umożliwiających podejmowanie proponowanych przez nauczyciela zdań
 • Kształtowanie zdolności do podejmowania inicjatyw, pozytywnego stosunku do świata i ludzi
 • Kształtowanie uczuć wyższych
 • Dziecko uczy się poprzez zabawę, która stanowi podstawę działania przedszkolaka –sposób zabawy ma wpływ na dorosłe życie – spontaniczne wykorzystywanie tego, co dostępne, odejście od sugerowania, jak i czym należy się bawić – proste przedmioty są dla dziecka niezwykłe i odkrywcze
 • Nauczyciel tworzy warunki zrozumienia sposobu postępowania danego dziecka.
 • Zachowanie rytmu–rytm stanowi podstawę harmonijnego życia, pozwala na uporządkowanie życia, kształtuje poczucie upływającego czasu, pamięć, spokój
 • Poznawanie świata poprzez zmysły – uczestniczenie w codziennych czynnościach wykonywanych przez osoby z otoczenia – prace porządkowe, pieczenie ciasta, sprzątanie ogrodu itp.
 • Dziecko ma zapewniony kontakt z przyrodą, naturalnymi smakami i zapachami, zdrowe, ekologiczne odżywianie
 • Dziecko ma zapewniony spokój i harmonię
 • Istotny jest rozwój fizyczny dziecka
 • Nauczyciel zapewnia warunki, które umożliwią dziecku poznawanie świata –samodzielne działanie i doświadczanie, które prowadzą do logicznego myślenia

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY

Porozumienie bez Przemocy – PBP (ang. Nonviolent Communication – NVC) jest podejściem opracowanym i rozpropagowanym przez psychologa Marshalla B. Rosenberga. Dla jednych PbP jest metodą komunikacji albo zbiorem technik, dla innych to styl życia. Brak przemocy, zrówno słownej jak i fizycznej, rozumiany jest jako podejście do siebie i innych, w których fundamentem jest brak oceniania, otwartość, dialog i współpraca oparta na wzajemnym szacunku. PBP zakłada, że każde działanie, własne lub innej osoby, wynika ze świadomej lub nieświadomej próby zaspokojenia określonych potrzeb. Przez świadomość własnych potrzeb oraz potrzeb innych osób, lepiej rozumiemy samych siebie i otoczenie.

Kluczowe załaożenia Porozumienia bez Przemocy:

 • Piorytetem jest kontakt, rozumiany jako porozumienie budowane na wzajemnym szacunku i uwzględnianiu potrzeb.
 • Wszystko, co robimy i mówimy jest strategią zaspokojenia potrzeb.
 • Potrzeby są uniwersalne i wspólne wszystkim ludziom.
 • Potrzeby wszystkich są ważne.
 • Uczucia informują nas o naszych potrzebach.

INSIRUJE NAS PEDAGOGIKA  JESPERA JUULA

Jesper Jull – Duński pedagog i terapeuta rodzinny twórca humanistycznego podejścia wychowawczego. Od ponad trzydziestu lat pomaga rodzicom na całym świecie w budowaniu bliskich relacji z dziećmi i rozwijaniu się razem z nimi. Wspiera także profesjonalistów w pracy nauczycielskiej, opiekuńczej i terapeutycznej. Podejście wychowawcze opiera na czterech podstawowych wartościach:

Równa godność
Równa godność dorosłych i dzieci oznacza, że każdy dorosły i każde dziecko mają tę samą ludzką wartość i jednakowe prawo do poszanowania dla swojej integralności. Potrzeby, uczucia, opinie i życzenia wszystkich powinny być traktowane z taką samą powagą.

Odpowiedzialność
Osoby dorosłe ponoszą pełną odpowiedzialność za jakość swoich relacji z dziećmi – zarówno w domu, w przedszkolu czy w szkole. Każdy z nas jest także osobiście odpowiedzialny za swoje zachowanie , wybory i realizację własnych potrzeb. Taka postawa sprzyja budowaniu zdrowych relacji w rodzinie i w instytucjach pedagogicznych. Jednocześnie rozwój odpowiedzialności osobistej u dzieci jest warunkiem zdrowego poczucia własnej wartości i umiejętności dbania o własną integralność.

Integralność
Jest to suma uczuć, wartości i potrzeb jednostki. Przez długi czas wychowanie dzieci wiązało się z gwałceniem ich integralności, czyli ich psychicznych i fizycznych granic. Dzisiaj budujemy relacje na poszanowaniu integralności wszystkich członków rodziny, w czym kluczową rolę odgrywa empatia, czyli zrozumienie uczuć i potrzeb innych.

Autentyczność
Autentyczność jest warunkiem bezpośredniego i szczerego kontaktu między dorosłymi i dziećmi . Dzięki niej dorośli mają szansę zbudować swój autorytet, wyznaczając jasne granice własnych potrzeb i wartości. Autentyczność sprzyja także pokojowemu rozwiązywaniu konfliktów i problemów wewnątrz rodziny czy w przedszkolu.


CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Uczestniczymy  w ogólnopolskiej kampanii społecznej ,, CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” organizowanej przez Fundację ABC XXI. Naszym celem jest propagowanie głośnego czytania dziecku przez minimum 20 minut dziennie. Codziennie!!

Realizując program chcemy:

 • kształtować zainteresowania książką oraz czytelnictwem
 • zapoznać dzieci z utworami literatury dziecięcej
 • doskonalić umiejętności językowe, pamięć, koncentrację, wyobraźnię
 • uczyć wartości moralnych
 • wspomagać rozwój emocjonalny dziecka
 • rozbudzać u dzieci ciekawość świata
 • kształtować nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie
 • zachęcać rodziców do głośnego czytania dzieciom